Активности

Активностите се организирани во 4 работни пакети (РП) :

РП

Назив на РП Производи/аутпутиs
1 Менаџмент на проектот
 • Почетен состанок, координативни состаноци
 • Финансиски извештаи, 
 • Годишен и финален извештај.
2

Анализа на моменталната состојба со ЛЕССовите со акцент на учеството на ГО во ЛЕССовите

 • Развиена Методологија за истражување,
 • Изработена Анализа на учеството и соработката помеѓу ГО и општествените партнери.
 • Идентификувани препреки и недостатоци во прецесто, SWOT анализа,
 • Идентификувани препки недостатоци од страна на засегнатите страни како вештини заЗастапување и лобирање и нивна примена.
 • Заклучоци и препораки за подобрување.
3

Подобрување на вештините за застапување и стратешко лобирање на ГО во ЛЕССовите

 • Развој на „Водич за стратешко лобирање на ГО со влијание  врз локалниот социоекономски развој“
 • Организирани 5 регионални обуки за стекнување со вештини за застапувањеОрганизирани 4 работилни за развој на Заедничка стратегија за лобирање и вклучување на Руралните ГО во ЛЕССовите.
 • Организирани 4 работилни за развој на Заедничка стратегија за лобирање и вклучување на Руралните ГО во ЛЕССовите.
 • Развиена Стратегија и иницијативи за заедничко застапување на локално и национално ниво помеѓу Агросиндикат и граѓани, фармери, земјоделски работници и претставници на ГО од руралните средини
 • Вклучени 90 ГО од 12 општини, како и ГО од рурални средини
 • 120 учесници на обуките и работилниците
 • 25 - 30 општински работници вклчени во ЛЕССовите учествуваат на работилниците
4 Дисеминација на резултатите од проектот и евалуација
 • Развиена веб платформа за лобирање
 • Прашалници за евалуација и извештаи од организираните обуки
 • Национална конференција за затворање на проектот
 • Брошури и флаери за проектот
 • Редовни информации за проектот на веб страната и социјалните мрежи

 

Macedonian
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.